UKRAINIAN POLITICAL SCIENCES ASSOCIATION / ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ НАУК

Кудряченко Андрій. РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ С.ШЕРГІНА "ПОЛІТОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН" (Київ, 2013)
 

«Політологія міжнародних відносин»:

структура й організація знання

Рецензія на навчальний посібник: Шергін С. О. Політологія міжнародних відносин : навч. посіб. / С. О. Шергін. —  К. : Дипломатична академія України при МЗС України, 2013. — 204 с.

Дослідження міжнародних відносин є складною і важливою сферою мобілізації наукових зусиль, яка потребує поєднання базових теоретичних положень, методологічних схем і методів усієї соціо-гуманітаристики. Жодне явище цієї сфери неможливо адекватно проаналізувати й витлумачити без звернення до історичної, політичної, соціологічної, філософської наук. Таким чином, комплексність і системність є базовою методологічною установкою та когнітивним ключем до розуміння більшості явищ міжнародних відносин, котрі неможливо пізнати засобом якоїсь однієї дисципліни. Тож і дослідження цих відносин є міждисциплінарним за своєю сутністю — тут немає місця ні для занадто вузької спеціалізації, ні для замикання у рамках однієї дисципліни. Така ситуація пояснюється не лише комплексністю самого предмета пізнання, але й надзвичайною актуальністю сфери міжнародних відносин, тим що за умов глобалізації ця сфера стосується всіх і кожного.

Поява нового наукового доробку в галузі міжнародних досліджень є важливою подією не лише для вітчизняної соціо-гуманітаристики, але й для всього українського суспільства, особливо для суспільства громадянського, що залежить від міжнародних чинників і є чутливим до потреб та проблем сучасного світу. Вихід друком навчального посібника «Політологія міжнародних відносин», що належить перу відомого українського політолога, доктора політичних наук, професора Шергіна Сергія Олександровича може вважатися подією в житті вітчизняної наукової та освітньої спільнот. Цей глибокий і визначний творчий доробок стосується й більш широкого загалу — всіх тих, хто цікавиться міжнародними відносинами і прагне бути сучасним, тобто відкритим до викликів глобалізації й на індивідуальному рівні.

Нині, громадянин навіть найменшої і найпериферизованішої країни світу мусить мати хоча б мінімальні знання про її міжнародне довкілля. Причому, йдеться не про якусь просту сукупність інформації, а про систему пізнавальних схем та методологічних установок, що дають можливість зрозуміти, а не просто споглядати світові події. Навчальний посібник доктора політичних наук, професора Шергіна Сергія Олександровича «Політологія міжнародних відносин» якраз і надає такі когнітивні ключі до розуміння минулого, сучасного і навіть майбутнього міжнародних відносин. Він становить інтерес не лише для фахівців у галузі міжнародних досліджень, але й для широкого загалу, роблячи внесок як у формування вітчизняної науки про міжнародні відносини, так і вітчизняної політичної культури.

Сьогодні недостатньо бути громадянином певного національного суспільства, оскільки такий одномірний статус передбачає ізольованість та навіть провінційність. Сучасна людина політична має жити потребами й проблемами глобалізованого світу, перейматись ними і бути чутливою до кожного нового міжнародного виклику, який неминуче заторкне і його власну Вітчизну. Однак такий політико-культурний інтернаціоналізм вимагає належної підготовки — відповідного набору знань, методологічних схем та інтелектуальних навичок. В цьому плані, навчальний посібник «Політологія міжнародних відносин» є вагомим внеском у формування подібної політичної культури українського суспільства, яка адекватно відповідатиме на виклики глобалізації та оптимально поєднуватиме патріотизм й відкритість зовнішньому світу, адже саме такої політичної культури потребує нова незалежна держава.

Принцип комплексності й системності пронизує міжнародні дослідження, як загалом, так і в рамках кожної окремої науки. Навчальний посібник «Політологія міжнародних відносин» постає уособленням цих принципів. Зокрема, привертає увагу визначення системи міжнародних відносин як «соціальної системи особливого типу, що характеризується слабким ступенем інтеграції та значною автономністю її складових елементів» (ст. 126). Тож маємо інтегральну дефініцію, котра гармонійно поєднує історико-соціологічні та політологічні елементи і створює теоретико-методологічні передумови для комплексного й системного аналізу реальних міжнародних відносин. Водночас, авторські бачення позбавлені схоластичної статичності й догматизму. Шергін Сергій Олександрович пропонує класифікацію факторів трансформації міжнародних систем — історичних, геополітичних, геоекономічних, інтеграційних, глобалізаційних, цивілізаційних. Він також цілком слушно стверджує, що стадійність, циклічність і періодичність зміни структурних параметрів є загальною закономірністю трансформації системи міжнародних відносин (с.137). Загалом, в навчальному посібнику сформульовані засади динамічного бачення еволюції міжнародних систем.

Відомо, що глобалізація стала однією з провідних тенденцій сучасних міжнародних відносин. В навчальному посібнику пропонується оригінальне й пізнавально продуктивне тлумачення глобалізаційних процесів, котре оптимально організовує знання про цей складний і суперечливий феномен. Професор Шергін С. О., узагальнюючи поширені підходи, наводить комплексне визначення економічної глобалізації як нового етапу міжнародної конкуренції, який «...характеризується поставленим на інформаційно-технологічну базу процесом залучення до міжнародного бізнесу ресурсів і продуктів, що піддаються відтворенню й копіюванню на різних територіях і в різних соціо-культурних ареалах» (с.161). Наголошуючи на комплексних визначеннях цього складного й суперечливого процесу, він формулює вже суто політологічну дефініцію глобалізації як процесу реструктуризації та якісно нового розвитку міжнародного політичного простору: «процесу створення цілісної глобальної економіки, інституціонально-правового оформлення цієї цілісності та прагнення транснаціональних еліт скористатися її можливостями для налагодження системи глобального управління» (с.162).

В навчальному посібнику приділено значну увагу розгляду ролі й місця України в геополітичних і глобальних трансформаціях. Зокрема, окреслюються базові моделі зовнішньополітичної поведінки української держави, визначається її цивілізаційна ідентичність, формулюється геополітичний код, робиться цілком слушний наголос на партнерському потенціалі зовнішньої політики України (с. 186-189).

Автор навчального посібника «Політологія міжнародних відносин» знаний фахівець у галузі політичної науки й теорії міжнародних відносин, хоча і його внесок у розвиток історії міжнародних відносин та регіоналістики (зокрема дослідження Південно-Східної Азії) також незаперечний. Шергін Сергій Олександрович є автором понад ста сорока ґрунтовних наукових праць, серед яких навчальний посібник «Політологія міжнародних відносин» посідає своє важливе місце. Цей науковий доробок не лише увібрав у себе глибокі наукові знання його автора. Він відобразив суттєвий політичний досвід Шергіна Сергія Олександровича, котрий тривалий час обіймав посаду радника з політичних питань посольства України у В’єтнамі, а також його значний педагогічний досвід, що був відзначений почесним званням «Заслужений працівник освіти України». Нині Шергін Сергій Олександрович очолює кафедру регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України. Таким чином, навчальний посібник «Політологія міжнародних відносин» підтверджує високий науковий статус не лише його автора, але й тієї установи, яку він представляє.

 

Директор Державної установи

«Інститут всесвітньої історії НАН України»

Заслужений діяч науки і техніки України,

доктор історичних наук, професор               А.І. Кудряченко

 Создан 22 июл 2013top.bigmir.net